Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag har arbeidet med og sett på den framtidige strukturen og bærekraften for de små tradisjonelle håndverksfagene. Utvalget foreslår at ferdigheter i praktisk håndverk blir etablert som en av de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen for å «styrke statusen til håndverksfagene og elevenes praktiske ferdigheter».

 

Kunnskapsdepartementet ønsker å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen og har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet og foreslå nødvendige endringer. Det er opprettet ni faglige råd som skal vurdere hvert enkelt lærefag og yrkeskompetansefag som inngår i dagens tilbud. Faglig råd for design og håndverk (FRDH) jobber med å utvikle kvaliteten i håndverksfagene på videregående nivå. Utdanningsdirektoratet har også opprettet fem yrkesfaglige utvalg som har fått i oppdrag å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen. De yrkesfaglige utvalgene skal komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud. Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag leverte rapporten «Lenge leve tradisjonshåndverket!» til kunnskapsministeren tirsdag 1. mars 2016. I rapporten blir det blant annet sett på utdanningsstrukturen og det trekkes linjer ned til håndverksopplæringen i grunnskolen.

 

I rapporten presenteres manglende håndverksopplæring/praktiske ferdigheter i dagens grunnskole som en av hindringene for opplæring i de små, verneverdige håndverksfagene. Utvalget poengterer at håndverksfag/praktiske ferdigheter må styrkes på alle nivå i opplæringen. I tillegg trekkes det frem at lærere og rådgivere i grunnskolen og videregående opplæring mangler tradisjonell håndverksfaglig kompetanse: «Lærerkompetansen i grunnopplæringen er helt avgjørende for at barn og unge skal få nødvendig kunnskap om og praktisk erfaring med material- og verktøybruk. Et viktig perspektiv er at kunnskap om tradisjonshåndverk ikke bare skal inspirere framtidens håndverkere, men også framtidens marked og kvalitetsbevisste forbrukere. Derfor må det stilles krav til kompetansen hos dem som skal undervise i tradisjonelle håndverksfag» (s.29).

 

Utvalget sier at det mangler godt utstyrte verksteder og læremidler for å kunne gi elevene i grunnskolen et godt tilbud i de tradisjonelle håndverksfagene. Det anbefales at «lærerkompetansen i håndverksfagene i grunnskolen må styrkes, læremidlene oppdateres, og veiledning, oppfølging og vurdering av elever og lærlinger må bli bedre» (s.28).

 

De faglige rådene skal sluttføre sitt arbeid i løpet av april 2016 og tidligst til høsten 2016 skal det legges frem helhetlige forslag til endringer i yrkesfagene.

 

 

Grunnlag for håndverksfag:

Styrk lærerkompetansen og

verkstedene i grunnskolen!

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com