VEDTEKTER

Kunst og design i skolen


§ 1. FORMÅL 
 Kunst og design i skolen er en interesseorganisasjon som skal ivareta fagområdet design, kunst og håndverk.

 § 2. MÅLSETTING 
Kunst og design i skolen skal arbeide for å styrke fagområdet ved å:
*  stimulere til debatt og utvikle fagområdets innhold og omfang
*  gi impulser til praktisk tilrettelegging og gjennomføring av faget på ulike samfunnsnivå
*  bidra til å stimulere barn og unges utvikling og personlige uttrykk gjennom skapende virksomhet og møte med kunst og formkultur
*  øke forståelsen for verdien av å se kreativitet og kunnskap i  sammenheng         

§ 3. VIRKSOMHET
Formålet søkes nådd gjennom:
* konsultativ og informativ virksomhet rettet mot lærere og studenter i alle skoleslag fra barnehage til høgskole, kulturpolitiske organisasjoner, departementene og næringslivet
*  støtte lokallagsarbeid
*  ta initiativ overfor lokale og sentrale myndigheter og organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med
*  arrangere og/eller samarbeide om kurs og konferanser lokalt, nasjonalt og internasjonalt
*  legge forholdene til rette for debatt om strømninger og aktuelle problemer innen de estetiske fagene
*  utgi et fagdidaktisk tidsskrift

§ 4. MEDLEMSKAP / KONTINGENT
a)  Medlemskap i Kunst og design i skolen er åpent for alle. Ved å tegne medlemskap får man tilsendt organisasjonens fagdidaktiske tidsskrift og rett til medlemskap i lokallag der dette finnes.
Styret fastsetter medlemskontingenten.
Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.
b) Tilsatte i skoler, institusjoner, organisasjoner og foreninger er ikke å betrakte som personlige medlemmer av Kunst og design i skolen ved at institusjonen er medlem.
c)  Personer som har utmerket seg som gode ambassadører for Kunst og design i skolen gjennom mange år, både lokalt og nasjonalt, kan gis status som æresmedlem. Dette gir livsvarig medlemskap. Styret tar stilling til innkomne forslag.

§ 5. ORGANISASJONSSTRUKTUR
a)  Landsmøtet er Kunst og design i skolens øverste myndighet.
b)  Organisasjonens arbeidsoppgaver ivaretas av styret som velges av landsmøtet.
Styret oppnevner utvalg og komitèer etter behov.

§ 6. LANDSMØTE
a)  Ordinært landsmøte holdes hvert annet år. Landsmøtet kunngjøres skriftlig to måneder i forkant.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være styret i hende minst 2  måneder før landsmøtet. Styret kan vedta å behandle saker som er kommet inn senere.
Forslag til endringer av vedtektene kunngjøres minst 1 måned før landsmøtet.
Landsmøtet behandler:
* årsmelding for landsmøteperioden
* revidert regnskap (se §10a)
* valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitè
* saker reist av styret, lokallagsstyrer eller medlemmer

b)  Ekstraordinært landsmøte kan holdes når styret finner dette påkrevet eller når minst 1/4 av medlemsmassen ønsker det. Ekstraordinært landsmøte må kunngjøres minst 14 dager i forveien.

§ 7. STYRETS SAMMENSETNING OG GJØREMÅL
Styret består av 5 medlemmer, hvorav 1 er leder og 1 nestleder.
Dersom en ikke får valgt leder, velger landsmøtet arbeidsutvalget, AU, ved særskilt valg.

Styret bør ha minst 8 møter mellom hvert landsmøte.
Styret er ansvarlig for å:
* avvikle landsmøtet etter vedtektene
* lede Kunst og design i skolen mellom landsmøtene i samsvar med de vedtektene og de retningslinjene som landsmøtet vedtar
* legge fram forslag til arbeidsprogram for neste styreperiode
* legge til rette for arbeidsutvalget og daglig leder de oppgavene som er skissert i § 3
* skaffe tilveie og forvalte nødvendige midler
* driften av sekretariatet
* at organisasjonens tidsskrift drives i samsvar med dets statutter
* ivareta Kunst og design i skolens interesser utad ved representasjon og PR-tiltak
* stimulere til dannelse av lokallag

§ 8. ARBEIDSUTVALGET
Arbeidsutvalget har en funksjonstid på 2 år, og består av 2 medlemmer
* organisasjonens leder
* organisasjonens nestleder

Daglig leder deltar i den grad det er nødvendig og mulig.

Arbeidsutvalget skal:
* I nært samarbeid med resten av styret og daglig leder søke å realisere de mål vedtektene fastsetter.
* Ta seg av de daglige gjøremål og saker det blir pålagt av styret.

§ 9. VALG OG BESTEMMELSER
a) Landsmøtet velger
- leder
- nestleder
- eventuelt arbeidsutvalg  (se §7, 1. avsnitt)

Disse velges ved særskilt valg.
- 3 styremedlemmer
- 4 varamedlemmer i prioritert rekkefølge
- en valgkomitè på 2 personer

Gjenvalg kan finne sted ved alle valg.
Valgene skal gjøres skriftlig. Funksjonstiden er 2 år.
Alle valg avgjøres ved simpelt flertall.
Alle medlemmer som har betalt siste års kontingent, har stemmerett.
Skoler, institusjoner og organisasjoner har 1 stemme hver.
Valgkomitèen skal særskilt arbeide for å få lokallagsrepresentanter til å stille til valg i styret.

b) Vedtektsendringer på landsmøtet krever minst 2/3 flertall.
c) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styret er tilstede.
Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 § 10. ADMINISTRASJON
Organisasjonens administreres av en daglig leder. Daglig leder er saksbehandler for styret og de utvalg styret har nedsatt. Daglig leder står ansvarlig overfor styret  i henhold til vedtatt stillingsinstruks og fullmakter styret har gitt.

§ 11. OPPLØSNING AV KUNST OG DESIGN I SKOLEN
Oppløsning av organisasjonen kan kun finne sted etter følgende prosedyre:
* etter vedtak om oppløsning på to landsmøter som holdes etter hverandre i tillegg til skriftlig underretning til medlemmene gjennom organisasjonens tidsskrift eller styrets vurdering og vedtak vedrørende oppløsning
* endelig vedtak om oppløsning gjøres av landsmøtet. Det kreves minst 2/3 flertall
* etter oppløsningsvedtak tilpliktes landsmøtet å avgjøre hva som skal gjøres med økonomiske midler, eiendeler eller rettigheter som Kunst og design i skolen måtte være i besittelse av

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSARBEID

§ 1. FORMÅL
Lokallaget skal arbeide for å styrke fagområdet ved å:
* stimulere til debatt og utvikle fagets innhold og omfang
* gi medlemmer og kolleger større teoretiske og praktiske kunnskaper om fagområdet
* tjene som konsultativt organ for lærere og skolemyndigheter

§ 2. MEDLEMSKAP / KONTINGENT
Alle som underviser i eller har interesse av fagområdet, kan være medlemmer. Lokallaget er organisatorisk knyttet til Kunst og design i skolen, og må virke i tråd med formålsparagrafen til organisasjonen. Alle lokallagsmedlemmene må stå som personlig medlem av Kunst og design i skolen. Lokallagsmedlemmene betaler selv kontingenten direkte til Kunst og design i skolen. Medlemskapet inkluderer abonnement på organisasjonens tidsskrift.
Lokallaget kan i tillegg ha en egen lokallagskontingent.

§ 3.  STYRE
Kunst og design i skolen foreslår at lokallaget har et styre bestående av leder og 2 medlemmer (kasserer og sekretær), evt. med 1 eller 2 varamedlemmer.
Leder velges hvert år, og kan gjenvelges.
De øvrige styremedlemmer velges for 2 år.
Ett medlem av styret trer ut hvert år, første gang ved hjelp av loddtrekning.
Styret vurderer selv om det er mest hensiktsmessig om leder eller sekretær er kontaktperson overfor styret i Kunst og design i skolen og organisasjonens tidsskrift.
Årsmøte bør holdes i god tid før landsmøtet i Kunst og design i skolen. På årsmøtet foretas valg, og årsmelding legges fram. Innsendt årsmelding gir rett til dekning for èn - 1 - lokallagsrepresentant på Kunst og design i skolens landsmøte.
Lokallaget mottar støtte til lagets drift når årsmelding er sendt inn. Støttens størrelse fastsettes av styret i Kunst og design i skolen.
Lokallaget kan søke Kunst og design i skolen om tilskudd til kurs, foredrag o.l.

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com