10.12.2019

Som en del av Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse ønsker Kunnskapsdepartementet å vurdere om de praktiske og estetiske fagene skal bli en del av trekkfagsordningen til lokalt gitt eksamen i 10. trinn.

Rambøll har gjennomført en evaluering av utpøvingen som er gjennomført ved utvalgte skoler de to siste årene.

Formålet med utprøvingen har vært å innhente erfaringer for å kunne ta en beslutning om fagene skal bli en del av trekkfagsordningen og hvilken type eksamensform dette eventuelt skal bli. De to eksamenformene som er prøvd ut er følgende:

 • muntlig eksamen, med praktiske innslag - med 24 timers forberedelse og 30 minutter eksaminering per elev

 

• muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på inntil 48 timer og 45 minutter eksaminering per elev

Her er noen av hovedfunnene fra de skolene som har testet ut eksamen i kunst og håndverk:

Lærerne er noe uenige i hvilken eksamenform som egner seg best for faget. Flertallet mener at modellen «Muntlig-praktisk eksamen, inntil 48 timer forberedelse og 45 minutter eksamen» ville være til det beste for eleven for å vise frem kompetanse, men flere av lærerne mener også at 30 minutter eksaminering er tilstrekkelig for at elevene skal få vist sin kompetanse (s. 2).

I rapporten pekes det også på hvilke faktorer som skal til for å gjennomføre eksamen på en god måte. Her kommer viktigheten av formell kompetanse og rammefaktorer frem. Det stilles spørsmål ved om det bør etableres minstekrav til rammefaktorer som alle skoler må ha, når det gjelder blant annet spesialrom, utstyr og materialer (s. 25-26).

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com