Strategi for fagfornyelse

07.02.2017

Kunnskapsdepartmentet har lagt ut Strategi for fagfornyelse på sine nettsider. Strategien innledes med:

«Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet og Stortingets Innst. 19 S (2016–2017) angir målene og
rammene for fornyelsen av læreplanverket for Kunnskapsløftet. Hovedprinsippene fra Kunnskapsløftet skal ligge fast. Læreplanene skal
fortsatt ha kompetansemål, og elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal fremdeles stå sentralt i opplæringen. Samtidig skal
fagfornyelsen gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres.» (s. 5)

Strategien for fagfornyelsen skisserer følgende tidsplan for arbeidet.

  • Fase 1 (2017 – 2018): I den første fasen skal det blant annet avgjøres hvordan verdigrunnlaget fra ny generell del skal integreres i fagene. De tverrfaglige temaene skal utvikles, de grunnleggende ferdighetene videreutvikles, og det skal besluttes hvordan disse skal integreres i fagene. I denne fasen skal det lages retningslinjer som beskriver de sentrale prinsippene for utformingen av de nye læreplanene.

  • Fase 2 (2018-2019): Nasjonale myndigheter oppnevner læreplangrupper for de enkelte fagene, som er sammensatt av lærere med praktisk erfaring fra skolen og andre fagpersoner med faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk kompetanse. De skal utarbeide utkast til læreplaner. Disse utkastene skal referansegruppen kommentere på, før de blir sendt på offentlig høring.

  • Fase 3 (2019 - ):  I denne fasen skal skoler, skoleeiere og lærerutdanningene få tid og mulighet til å forberede seg på å ta læreplanene i bruk.

På regjeringens nettside står det: «Det er Utdanningsdirektoratet som skal lede arbeidet med å fornye fagene, og det er opprettet en referansegruppe med representanter fra Sametinget, KS, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Elevorganisasjonen. Kunnskapsdepartementet skal ta de prinsipielle beslutningene for å sikre at de er i tråd med stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.»

 

 

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com