«De praktiske og estetiske fagene er ikke pustehull-fag eller frikvarter-fag, de er sentrale og viktige deler av grunnopplæringen i Norge» uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på dagens presentasjon av stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kompetansekrav og eksamen i Kunst og håndverk var noen av forslagene som ble presentert av kunnskapsministeren.  

 

 

Stortingsmeldingen ser på innholdet i grunnskolen og videregående skole. Røe Isaksen la i presentasjonen vekt på at skolen behøver kontinuitet og at den gjeldende læreplanen skal fornyes, ikke erstattes.  Arbeidet med endringer av skolen skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet. I meldingen legges det vekt på dybdelæring og at dagens læreplan er for omfattende. Røe Isaksen presiserte at skolen må ha færre og tydeligere kompetansemål, slik ønsker regjeringen at læreplanene skal bli en bedre støtte til lærernes undervisning og vurdering av elevene. I tillegg til en fornyelse av kompetansemålene skal forskriftsparagrafen og generell del av læreplanen fornyes. Ludvigsen-utvalgets rapporter NOU 2014: 7: Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015: 8 Fremtidens skole, ligger bak flere av tiltakene i meldingen.

 

På pressekonferansen ble de praktiske og estetiske fagene omtalt som «sentrale og viktige fag i grunnskolen» av Røe Isaksen. En av de fagspesifikke endringene som foreslås er at man skal utrede om faget Kunst og håndverk skal deles i to på ungdomstrinnet, med en egen læreplan i håndverksfag og en egen læreplan for den mer estetiske kunstfagsiden. Røe Isaksen utalte at «begge vil være praktiske fag, men da med forskjellige betoning. Det gir en mulighet til å få et enda mer rendyrket, praktisk håndverksbasert fag tilbake i skolen».

 

Videre ble det trukket frem at det i disse fagene er en stor andel av de som underviser som mangler faglig fordypning, noe som også gjør at man får svake fagmiljøer på mange skoler. Regjeringen vil derfor vurdere kompetansekrav for undervisning i de praktiske og estetiske fagene for nye lærere.

 

I tillegg skal det vurderes om fagene Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse og Kroppsøving skal inkluderes som trekkfag ved lokal gitt muntlig eksamen på 10.årstrinn. Slik ønsker regjeringen å bidra til at faget prioriteres i skolen.

 

Stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet vil bli lagt frem i statsråd fredag 15. april, meldingen vil da bli offentliggjort. Kunst og design i skolen er spente hva stortingsmeldingen sier og vil komme tilbake med mer informasjon.

Ny stortingsmelding: Fornyelse av Kunnskapsløftet

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com