Stortingsmelding 28

er behandlet

11.10.2016

 

I dag ble Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, behandlet i Stortinget. Det er bred enighet blant partiene at de praktiske og estetiske fagene må styrkes i skolen. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens tilråding romertall VI, ble enstemmig vedtatt: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene». Dette er gledelig nytt!

Forslag nr. 5 (H, FrP og V) ble også vedtatt: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ordning for økt fleksibilitet i den nasjonale timefordelingen som ivaretar hensynet til de praktisk-estetiske fagene».

 

Følgende forslag som berører faget kunst og håndverk ble nedstemt:  

Forslag nr. 11 (Sp): «Stortinget ber regjeringen utrede innføring av lokalgitt praktisk eksamen i fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse som trekkfag etter 10. trinn».

Tilråding romertall VII «Stortinget ber regjeringen sørge for at kunst- og håndverksfaget beholdes som et samlet fag» ble også nedstemt. Det skal nå utredes om faget kunst og håndverk skal deles i et kunstfag og et håndverksfag på ungdomstrinnet. Som tidligere påpekt er Kunst og design i skolen sterkt imot at faget skal deles. Vi mener en deling av kunst og håndverk er et feilgrep og vil fortsette å arbeide imot dette. KDS vil også fortsette sitt arbeid for å innføre eksamen i kunst og håndverk.

 

Les Kunst og design i skolen sin uttalelse her

 

 

 

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com