Ja til eksamen i kunst og håndverk

24.03.2020, oppdatert 01.04.2020

Svarfristen for Høring om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene er utsatt til 21. april.

Forslaget fra Utdanningsdirektoratet er at eksamen i kunst og håndverk skal være en lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen. Det betyr at eksamen utformes ved den enkelte skole, og det er faglærer(ne) som har ansvar for å lage oppgaver til eksamen.

 

De som deltok i forsøk med eksamen i praktiske og estetiske fag er positive: 77 % av elevene mener at "dette er noe alle burde ha" og 80 % av lærerne som deltok er positive til eksamen (Rambøll, 2019).

Kunst og design i skolen mener at eksamen i faget vil være et styrkende tiltak på mange plan og at det er til det beste for utviklingen av faget. Mange lærere er alene om å undervise i faget ved sin skole og en innføring av eksamen vil føre til økt fagsamarbeid på tvers av skoler, og slik styrke praksisfellesskapet - som igjen vil styrke undervisningen og elevenes opplæring i faget.

 

Styrke vurdering

Eksamen legger til rette for at vi kan etablere en felles forståelse for kompetansenivå. Dette vil styrke arbeidet med vurdering og føre til en mer transparent vurderingspraksis.

Likestilling av fagene

En eksamen vil selvsagt også bidra til å likestille praktiske og estetiske fag med resten av skolefagene, noe vi mener er på høy tid. Professor Liv Merete Nielsen, skrev i sin spalte LMN har ordet i FORM helt tilbake i 2010 om eksamen og forskjellsbehandling av fag: "Denne forskjellsbehandlingen mellom teoretiske og praktiske fag kan ha bidratt til å svekke skolenes satsning på kvalitet i Kunst og håndverk når det gjelder verksteder, utstyr og ansettelse av lærere. Faget Kunst og håndverk vil tjene på å bli kvalitetssikret gjennom å kunne trekkes ut til (...) eksamen (...). Det vil gi signaler om åpenhet og om at kvalitet innen praktiske fag er viktig for alle elever."

 

Innføring av eksamen vil legge et større press på skoleeier og rektorer til å prioritere ansettelse av faglærere. Det trengs når vi vet at halvparten av de som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen er helt uten studiepoeng i faget (Perlic, 2019). Samtidig vet vi at mange utdannede faglærere i design, kunst og håndverk ikke får jobb, og få de jobb settes de gjerne til å undervise i andre fag enn kunst og håndverk (Nielsen & Lepperød, 2019).

 

Vi tror også at innføring av eksamen vil føre til at det i større grad satses på materialer, verksteder, redskaper og vedlikehold av disse. Det er vi  avhengige av for å kunne gjennomføre kunst og håndverk på en ordentlig måte.

 

Samlet mener vi at dette vil styrke elevenes opplæring i kunst og håndverk.

På fagets premisser

Samtidig mener vi at dersom eksamen innføres i kunst og håndverk må

det gjøres på fages premisser. Ett av kjerneelementene i kunst og håndverk i den nye læreplanen er kunst- og designprosesser. Noe som blant annet innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, skaperglede, evne til å være utholdende og evne til å løse problemer. Elevene skal arbeide med både åpne, utforskende prosesser og stegvise prosesser. Kunst og håndverk er et fag der prosessen gjerne blir lagt like stor vekt på som produktet i vurderingen. Dette må eksamensformen gjenspeile. Derfor trenger elevene 48 timers forberedelsestid og forberedelsestiden må inngå i vurderingsgrunnlaget.

Mener du noe om eksamen i kunst og håndverk? Da oppforder vi deg til å svare på høringen - med frist 14. april.

Kunst og design i skolen

Illustrasjon: Eivind  Moe

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com