08.01.2020

Halvparten av de som underviser i faget kunst og håndverk i grunnskolen har ingen studiepoeng i faget. Dette viser de nyeste tallene fra SSB. Det er svakere resultat enn for 20 år siden. Utviklingen går altså gal vei. Samtidig utdannes det omtrent 150 nye faglærere i design, kunst og håndverk hvert år, og langt flere grunnskolelærere med fordypning i faget. Hvor tar de nyutdannede veien? Får de jobb?

Dette er bakgrunnen for at Kunst og design i skolen sammen med Institutt for estetiske fag ved OsloMet - Storbyuniversitetet har gjennomført en spørreundersøkelse. Denne ble sendt til faglærere i design, kunst og håndverk utdannet i perioden 2008-2018. De fikk spørsmål om de jobbet som lærere eller ikke, med svaralternativer knyttet til hvorfor de ikke jobber som lærere.

Undersøkelsen viser at 66% av dem som ble utdannet som faglærere i den gitte perioden jobbet som lærere i 2019. Mange av disse er svært fornøyde med arbeidssituasjonen. Men 34% av de nyutdannede lærerne jobber ikke som det de er utdannet til. Dette til tross for at det er underskudd på kvalifiserte lærere i grunnskolen. Hva ligger til grunn for at norske elever ikke får nyte godt av den fagkompetansen utdannede lærere har tilegnet seg og som den norske staten allerede har betalt for?

Hele 62,2% av de som ikke jobber som lærere oppga at grunnen til dette var at det var vanskelig å få jobb som lærer i kunst og håndverk.

Av de 66% som jobber som lærere i dag var det kun 8,7% som underviste tilnærmet full tid som faglærer i kunst og håndverk.

61,8 % underviser mellom 1 og 15 timer i kunst og håndverk per uke. Dette kan trolig forklares med at det er tradisjon på mange skoler, spesielt på 1.-7. trinn, å vektlegge en horisontal organisering av lærerressursene slik at lærerne skal ha flere ulike fag på samme klassetrinn. Men dersom en slik horisontal organisering av lærerressursene betyr at elevene ikke får undervisning av lærere med kompetanse, er dette en praksis som bør løftes fram og drøftes.

 

Kunst og håndverk er grunnskolens femte største fag med totalt 623 timer fra 1.-10. trinn. Et relevant spørsmål å stille er hvordan fagkompetansen til lærerne kan disponeres slik at elevene kan få best mulig utdanning i alle fag. Det er helt opp til den enkelte skole å organisere skoledagen og lærerressursene, og det er fullt mulig å tenke seg en organisering i gjennomgående søyler fra 1.-10. trinn for fag som kunst og håndverk. Da kan én faglærer følge de samme elevene gjennom mange år og dermed også følge deres progresjon, vekst og læring.

 

Tatt i betraktning at det er underskudd på lærere i den norske skole og at antall ufaglærte er høyt, er det påfallende at fullt kvalifiserte lærere i kunst og håndverk ikke blir verdsatt ved utlysning og ansettelse i grunnskolen.

Undersøkelsen viser med all mulig tydelighet at ferdig utdannede faglærere i kunst og håndverk vil ha jobb i skolen, men at skolelederne ikke ansetter dem. Det er skolelederne som kan endre denne negative utviklingen. Derfor mener vi må det tas opp til vurdering om staten må sette inn tiltak slik at lokale skoleledere pålegges å legge sine kabaler til beste for for elevens helhetlige læring i kunst og håndverk.

 

Professor Liv Merete Nielsen ved OsloMet og masterstudent Janne Lepperød har sammenfattet resultatet av undersøkelsen i artikkelen Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk (2019). Teksten over er en kort oppsummering av artikkelen. Les hele artikkelen i FORMakademisk. 

Grafikk, Bygdøy skole. Foto: Bibbi Omtveit

Hele 62,2% av de som ikke jobber som lærere oppga at grunnen til dette var at det var vanskelig å få jobb som lærer i kunst og håndverk.

Besøk oss:

SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Fossveien 24 (inngang fra Steenstrupsgate)

0551 Oslo

Postadresse:

PB 2073, Grünerløkka

0505 Oslo

Kontakt oss:

452 31 262

kontor @ kunstogdesign.no

Medlemsservice: 

452 98 609

kontor @ kunstogdesign.no

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean

Kunst og design i skolen

er medlem i SEF

Ansvarlig nettredaktør:

Bibbi Omtveit

 

© 2014 KUA DESIGN
Kristian.andaur@gmail.com